Kvalitet och miljö

Kvalitet

Samverkan och engagemang är ”motorn” för en hög kvalitet och den drivande kraften mot ständiga förbättringar. Vi är en lärande organisation som reflekterar över vad vi gör idag som vi kan göra ännu bättre i morgon. Kvalitet är något vi skapar tillsammans.

En sanning är också att kvalitet och förutsättningar har med varandra att göra likväl som att kvalitetsledningssystem skall följas och personal utbildas i det standardiserade arbetssättet.

Vi skall använda branschens spetskompetens för att säkerställa att våra projekt är värdeskapande i alla led.

Arbetsmiljö

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i den egna arbetssituationen.

Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en utav förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Medarbetarna är enligt vårt sätt att se det, företagets viktigaste tillgång.

Miljö

För oss är det naturligt att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom vårt miljöengagemang tar vi vårt delade ansvar för att kommande generationer ges möjlighet att uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur.

Alla inom RKR tar ett gemensamt ansvar för miljön och miljöarbetet är en viktig del av vår verksamhet. Vi bygger vårt miljöarbete på att alla medarbetare, kunder och samarbetspartners arbetar för samhällets långsiktiga utveckling. Genom ett aktivt miljöarbete förebygger vi på RKR negativ påverkan på miljön.

Vi miljöanpassar och effektiviserar vår verksamhet i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss och vi strävar alltid efter att förbättra vår miljöprestanda.