Vatten som rinner ner i avlopp
Slider

Frågor & svar

Avloppssystem

Serviceledning, samlingsledning, stam, stick, förgreningar, grodor. Alla rördelar som transporterar ut avloppsvatten från en fastighet.

Avluftning

Stående ledning som mynnar på vind och tak.

Dagvattenledningar

Även kallat regnvatten. De ledningar som betjänar stuprör, takbrunnar, spygatt (brunn utan vattenlås) och gårdsbrunnar.

Grenrör

Avstickande ledning från huvudrör.

Groda

Allmän term för liggande ledningar i badrum med anslutning till handfat, toalett och golvbrunn.

Relining

Samlingsbeteckning för all renovering och förnyelse av rör med icke förstörande metoder.

Grenrörsförstärkning

Förstärkning i området runt grenrörets insida. Används vid installation av flexibla foderrör.

Okulär besiktning

Desamma som en visuell besiktning.

Samlingsledning

Huvudledning som oftast ligger ingjuten i källargolv och betjänar övriga ledningar i systemet. Ledningen övergår till serviceledning utanför husliv.

Sanitära enheter

Ledningar som betjänar tvättställ, toa, utslagsbackar, diskbänkar och brunnar.

Servisledning

Är den del av avloppsledningen som ligger utanför huskroppen och ansluter mot kommunala ledningar. Ledningen ligger på tomtmark och är fastighetsägarens ansvar.

Sidodragning

Benämning på den del som viker av från stående stam till liggande placering t.ex. i ett golv eller vid tak och efter minst 0,3 m viker av 90 grader igen till stående placering.

S-ning

Snarlik sidodragning, men viker av med 45 graders böj och ändrar placering i sidled med 0-0,5 m på den stående ledningen.

Spillvattenledning

Även kallat avlopp, de ledningar som betjänar tvättställ, toastolar, utslagsbackar, diskbänkar och brunnar

Stam

Stående ledning