Fastigheter
Slider

Fastigheter

Alla fastigheter har olika underhållsbehov och förutsättningar för genomförandet. Några olika typer av fastigheter är bostadshus, villor och kommersiella fastigheter så som kontorskomplex, sjukhus industrier, hotell etc. Alla dessa fastigheter har en sak gemensamt, oavsett vad de nyttjas för. De innehåller avloppsrör och ventilationskanaler.

Stegvis renovering

Byt det som behöver bytas men riv så lite som möjligt. Genom att renovera enbart det som behöver renoveras kan man på ett klokt sätt underhållsplanera och fördela kostnader.

RK Relining erbjuder moderna fastighetsägare en miljövänlig och värdeskapande renovering av avloppsrör och ventilationskanaler redan från första mötet genom att dela med oss av våra erfarenheter.

Avloppsrör och ventilationskanaler tillhör de försörjningssystem i en fastighet som har störst dimension och är svåra att på ett estetiskt sätt dra på alternativa ställen.

Till skillnad från tryckvatten och värmerör som med fördel går att placera på alternativa ställen vilket vi har erfarenhet av.

”Stegvis renovering tar även hänsyn till de sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsaspekterna. Den sociala hållbarhetsaspekten innebär att det går snabbt och störningsfritt för hyresgästerna som inte behöver ha många yrkesgrupper i sitt hem. Den miljömässiga hållbarhetsaspekten betyder att material som stål och betong sparas och behöver inte kasseras eftersom endast byggnadskomponenter bytts ut. Ur en ekonomisk synvinkel sparar dessa aspekter stora kostnader i och med att det sker snabbt och innebär färre yrkesgrupper.”

Läs mer om hållbara strategier för renovering av bostäder här

Traditionellt stambyte

Detta innebär att i en fastighet där rör och ledningar som transporterar tappvatten och avloppsvatten till respektive lägenhet byts ut. Det görs när de gamla rören riskerar att sätta igen och spricka, vilket kan leda till stora skador på byggnader och inventarier.

Ett stambyte är ett stort ingrepp i ett hus. Eftersom de flesta ledningarna ligger gömda i väggar och i golv, är det ett digert arbete att frilägga alla dessa rör för att sedan byta ut dem. Eftersom ingreppen är så stora, förstörs också till exempel tät- och ytskikt i våtutrymmen. Det i sin tur gör att inte bara rören måste bytas ut. Hela badrumsinredningen behöver också göras om. Även köket påverkas ofta av ingreppet. Arbetet genererar en hel del mer arbete och merkostnader med andra ord, och allt som rivs ner måste forslas bort på något sätt. Ett stambyte är ofta en nödvändig, men också mycket omfattande och dammig process som behöver genomföras vart fyrtionde till vart femtionde år i ett hus.

Kostnaderna som är förenade med renoveringen är stora, och under den tid det tar att genomföra ett stambyte behöver oftast de boende en ersättningslägenhet.

Ventilation

Genom att täta ventilationskanalerna skapar man förutsättning för att kunna effektivt styra flöde. Arbetar man aktivt och målmedvetet med att reducera energiförbrukning och sänka driftskostnader sker bl.a. återvinning (FTX) av frånluftsvärme på befintliga självdragskanaler. En förutsättning är att ventilationskanalen är tät för annars klarar man inte av att styra systemet på ett kostnadseffektivt sätt, och få självdragskanaler är täta i hus bygga på 50-60-70 talet.

Metoden lämpar sig väl för både imkanal och rökkanaler, installationen är snabb och effektiv och resultatet är att man skapar en ny tät kanal med bibehållen kanalarea.